Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Partners

 ​Partenaires

 Partners


 
Verschillende actoren binnen het netwerk
 
 
Naast de expertise die binnen het WIV-ISP beschikbaar is, kan het Programma Drugs rekenen op ervaring en expertise van vele nationale, regionale en lokale autoriteiten, instellingen en individuele experten.
  
Gezien de bevoegdheden met betrekking tot het gezondheidsbeleid in België verdeeld zijn over de gemeenschappen, staat de samenwerking met onze 4 partner organisaties voorop:
 
 
 
 
Eurotox.gif
Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues in de Franstalige Gemeenschap

​​Het Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues en Communauté française (Eurotox) is een vereniging actief op het gebied van legaal en illegaal druggebruik; via projecten en onderzoek wil deze vereniging de kennis over (il)legaal druggebruik en verslaving in de Franse Gemeenschap verbeteren. Eurotox heeft eveneens de bevoegdheid om samenwerking te bevorderen en te coördineren tussen organisaties met een gelijkaardige werking of met organisaties die een gelijkaardig doel nastreven.

Bezoek de website​ voor meer informatie over de werking.
​​
 

  

VAD.gif 

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw in de Vlaamse Gemeenschap
 
 
De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD), is werkzaam rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken in Vlaanderen. De doelstellingen van VAD is om vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief 1) de alcohol- en drugthematiek in de samenleving bespreekbaar te maken; 2) (inter)sectorale netwerken met potentiële partners uit te bouwen en 3) een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de alcohol- en drugthematiek te ondersteunen.

Bezoek de website voor meer informatie over de werking. 
 
 
 
SPZ.jpg 
Het Sozial-Psychologisches Zentrum voor de Duitstalige Gemeenschap
 
Het Sozial-Psychologisches Zentrum (SPZ) is een openbare instelling voor ambulante begeleiding en therapie. Het aanbod is gericht op kinderen, jongeren en volwassenen (zowel individuen, koppels, ouders als gezinnen). De belangrijkste taak van SPZ is om het psychisch lijden te verlichten en de geestelijke gezondheid te bevorderen. 

Bezoek de website voor meer informatie over de werking. ​
 

 

OPGG.gif
 
 
 
 
Overlegplatform Geestelijke Gezondheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (OPGG) is opgericht met als doel het overleg tussen de psychiatrische instellingen en diensten die binnen het Gebied Brussel-Hoofdstad actief zijn te organiseren. Het Brussels overlegplatform telt op dit ogenblik 6 werkgroepen waarin verschillende onderwerpen aan bod komen.

Bezoek de website​ voor meer informatie over de werking. 
 
 
 
​Deze regionale partners staan in voor de verzameling van informatie voor hun respectievelijke gemeenschap of gewest. Vervolgens bundelt het Programma Drugs alle druggerelateerde informatie om tot een nationaal overzicht te komen. Hieruit blijkt dat coördinatie en samenwerking onmisbaar zijn om de monitoring van illegale drugs in België te verwezenlijken.
 
​​​Naast onze regionale partners kan het Programma Drugs eveneens rekenen op de medewerking van talloze andere nationale, regionale en lokale autoriteiten en instellingen zoals overheidsdiensten, ziekenhuizen, toxicologische, forensische en gerechtelijke laboratoria, gespecialiseerde drughulpverlening, universiteiten, etc. 
 
​​​​​​​


Différents acteurs du réseau
 
En plus de l'expertise disponible au sein du WIV-ISP, le programme Drogues peut également compter sur l'expérience et l'expertise de nombreuses autorités, institutions et experts nationaux, régionaux et locaux. 
 
Vu la répartition des pouvoirs relatifs à la santé en Belgique aux communautés, une collaboration se fait avec nos 4 organisations partenaires:
 
 
Eurotox.gif 
 Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues en Communauté française
 
L'Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues en Communauté française (Eurotox) est une association active dans le domaine de l'utilisation de drogues légales et illégales Par l'intermédiaire de projets et de recherche, cette association vise à améliorer la connaissance sur l'utilisation de drogues légales ou illégales en Communauté française. Eurotox a également la tâche de promouvoir la coopération et la coordination entre les organisations effectuant un travail similaire ou avec un objectif similaire.
 
Visitez leur site web pour plus d'informations. 
 

   

​​VAD.gif

 
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw pour la Communauté ​flamande
 
VAD, l'association à but non lucratif pour des problèmes d'alcool et autres drogues, est active sur la thématique de l'alcool, des drogues illicites, des médicaments psychoactifs et du jeu en Flandre. Les objectifs du VAD sont du point de vue de la santé et du bien-être 1) de permettre le débat dans la société sur la thématique de l'alcool et des drogues; 2) de construire avec des partenaire potentiels des réseaux (inter) sectoriels et 3) de soutenir une approche de qualité et étayée scientifiquement sur la problématique de l'alcool et des drogues.
 
Visitez leur site web pour plus d'informations. ​​

 

​​SPZ.jpg
 
 Le Sozial-Psychologisches Zentrum pour la Communauté germanophone
 
Le Sozial-Psychologisches Zentrum (SPZ) est une institution publique pour le conseil et la thérapie ambulatoire. L'offre s'adresse aux enfants, jeunes et adultes (aussi bien des personnes individuelles que des couples, des parents ou des familles). La tâche principale du SPZ est de soulager la souffrance psychologique et de promouvoir la santé mentale. 

​Visitez leur site web pour plus d'informations.​
 
 

OPGG.gif

 

Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale
 
La Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale (PFCSM) a été fondée dans le but d'organiser une concertation entre les institutions psychiatriques et les services actifs en Rég​​ion de Bruxelles-Capitale. La plate-forme de concertation bruxelloise compte actuellement 6 groupes de travail couvrant différents sujets.
 
​Visitez leur site web pour plus d'informations.​​ 
 
 

Ces partenaires régionaux garanties la collection de données pour leur propre communauté ou région. Par la suite, la Programme Drogues réunit  tous informations liées à la drogue pour obtenir une image nationale. Cela montre que la coordination et la coopération sont essentiels pour réaliser la surveillance de drogues illicites en Belgique.​ 

Á coté du partenaires Régionales , le Programme Drogues peut également compter sur la coopération d’autre autorités et institutions nationales, régionales et locales telles que les organismes gouvernementaux, les hôpitaux, les laboratoires toxicologiques, judiciaires et de médecine légale, des centres de traitement, des universités, etc.
 
 
Different players within the network
 
 
Next to the internal Sciensano expertise the service illicit drugs can count on the experience and expertise of several national, regional and local authorities, institutions, and individual experts.
 
Considering the responsibilities with regard to health policy in Belgium are divided between the communities, cooperation with our 4 partner organisations is a must:
 
 
Eurotox.gif
 
 Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues in the French Community
 
​​Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues en Communauté française (Eurotox) is an organisation which is active in the area of legal and illegal drug use. The aim is to improve the knowledge about (il)legal drug use and addiction in the French Community through projects and research. Eurotox has also the qualification to improve cooperation and to coordinate activities among other organization with a comparable functioning or organizations aiming for a similar goal.

Visit the website for more information about the organisation.
   
 
VAD.gif
 ​​​Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw in the Flemish Community
 
​​VAD, the non-profit association for alcohol and other drug problems, deals with the issues of alcohol, illegal drugs, psychoactive medication and gambling in Flanders. VAD aims, from a health and welfare perspective, 1) to enable discussion within society about alcohol and drug issues; 2) to expand (inter)sector networks with potential partners and 3) to support a high quality and scientifically based approach to deal with alcohol and drug issues.

​Visit the website for more information about the organisation.​

 

SPZ.jpg
 The Sozial-Psychologisches Zentrum in the German Community
 
Sozial-Psychologisches Zentrum (SPZ) is a public organisation for outpatient treatment and therapy. This treatment and therapy is oriented towards children, adolescents and adults (both individuals, couples, parents as families). The most important objective of SPZ is to relieve psychic suffering and improve mental health.

​Visit the website for more information about the organisation.

 

OPGG.gif
 ​Overlegplatform Geestelijke Gezondheid  in the Brussels-Capital Region
 
​​

The consultation platform mental healthcare has the aim to organise consultation between psychiatric institutions and services who are active within the Brussels-Capital Region. The Brussels consultation platform consists currently of 6 workgroups dealing with different topics. 

Visit the website ​for more information about the organisation. 

 

 

These regional partners guarantees the assembly of information in their respective community or region. The service illicit drugs clusters all drug-related information in order to reach a national overview. This demonstrates that coordination and cooperation are vital for monitoring the illegal drugs phenomenon in Belgium.

​Besides these regional partners, the service illicit drugs counts also on the cooperation of innumerable other national, regional and local authorities and institutions such as government services, hospitals, toxicological, forensic and judicial laboratories, universities, treatment centres, etc.​