Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Organisatie

 Organisation

 Organisation


Het Programma Drugs binnen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
 
 
​Eén van de opdrachten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) is het verzamelen en analyseren van beschikbare informatie met betrekking tot alle aspecten van drugs en drugsverslaving in België. Als hoofddoel ondersteunt het Programma Drugs professionelen, nationale en internationale beleidsmakers in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een globaal en geïntegreerd drugsbeleid.​
 
De verzameling en analyse van druggerelateerde informatie gebeurt door het Programma Drugs binnen de wetenschappelijke dienst ‘Enquêtes, leefstijl en chronische ziekten’, een luik van  de operationele directie ‘Volksgezondheid en surveillance’.
 
Organigram programma drugs WIV-ISP NL.JPG
 
De hoofdopdracht van het Programma Drugs is tweezijdig; als nationaal informatieknooppunt staat het in voor het verzamelen en analyseren van druggerelateerde informatie in België binnen de Europese Unie. Aanvullend worden meer gedetailleerde analyses uitgevoerd in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
 
 
 
​Het Programma Drugs als nationaal informatieknooppunt inzake drugs en drugsverslaving
 
 
Het Programma Drugs (in deze context ook BMCDDA genoemd) werd als nationaal informatieknooppunt voor België aangesteld door de Europese Commissie. Alle lidstaten binnen de Europese Unie met aanvulling van Turkije en Noorwegen, beschikken over een dergelijke structuur. Deze focal points vormen samen het Reitox netwerk. Als belangrijkste doelstelling wisselt dit netwerk gegevens en methodologische informatie uit met als doel de Europese drugssituatie in kaart te brengen en onder controle te houden. Het Reitox netwerk wordt gecoördineerd door het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)​.
  
Concreet betekent dit dat nationale druggerelateerde gegevens verzameld worden aan de hand van monitoring en samenwerkingsverbanden  met programma’s die betrokken zijn bij het verzamelen van gegevens die ook voor het Programma Drugs belangrijk zijn. Zo werkt het Belgisch waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (BMCDDA) binnen het WIV-ISP samen met het programma van de gezondheidsindicatoren, de nationale gezondheidsenquête en de infectieziekten in de algemene populatie. 
  
Om over nationale druggerelateerde gegevens te beschikken is het voor het Programma Drugs een must om - dankzij de bevoegdheidsverdeling wat betreft het gezondheidsbeleid - ook samen te werken met vier regionale partnerorganisaties​. Deze organisaties zijn werkzaam rond het drugsbeleid in de verschillende Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
 
Nationale druggerelateerde gegevens worden momenteel verzameld aan de hand van vijf gestandaardiseerde epidemiologische sleutel indicatoren: 
 

Lijntje.jpg         Druggebruik in de Belgische algemene bevolking

         Hoog risico gebruik

         Druggerelateerde infectieziekten

         Druggerelateerde mortaliteit

         Behandelingsaanvragen

  

​Daarnaast wordt eveneens informatie verzameld over:

Lijntje.jpg

De drugsmarkt, criminaliteit en het terugdringen van het drugsaanbod 

 

Nieuwe psychoactieve substanties (NPS) of hoog gedoseerde en hoog-risico substanties

 

 

Organigram programma drugs - EMCDDA NL.JPG
 
​​​​
Wetenschappelijk onderzoek binnen het Programma Drugs
 
​Om de Belgische drugssituatie beter te begrijpen, zowel op gebied van vraag als aanbod, is verdiepend wetenschappelijk onderzoek onmisbaar.  De vergaarde kennis door wetenschappelijk onderzoek  wordt gebruikt ter ondersteuning van aanbevelingen om de drugproblematiek verder aan te pakken. Onderzoek en monitoring zijn bijgevolg onlosmakelijk aan elkaar verbonden; beiden vormen dan ook een kernopdracht van het Programma Drugs 
 
 
​​​​​​​​

 
 
Le Programme Drogues au sein de l'Institut scientifique de Santé publique
 
L'une des tâches de l'Institut scientifique de Santé Publique (WIV-ISP) est de collecter et d'analyser les informations disponibles concernant tous les aspects des drogues et de la toxicomanie en Belgique. Le programme Drogues soutiens comme principal objectif les professionnels, les décideurs politiques nationaux et internationaux dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation d'une politique globale et intégrée sur les drogues. 
 
La collecte et l'analyse des données liées à la drogue qui s'en suit sont effectuées par le Programme Drogues au sein du service ‘Enquêtes, modes de vie et maladies chroniques’ de la direction opérationnelle "Santé publique et Surveillance".
 
Orginagram programme des drogues WIV-ISP FR.JPG
Le tâche principale du Programme Drogues est bilatéral: comme Point Focal National pour l'Union européenne (BMCDDA) le programme garantit la collecte et l'analyse des données liées à la drogue en Belgique. Complémentaire, des analyses plus détaillées peuvent être aussi effectuées dans le cadre d'une recherche scientifique.
 

 

Le programme Drogues comme point de contact national sur les drogues et la toxicomanie
 
Le programme Drogues (dans ce contexte aussi appelé BMCDDA) est désigné comme point de contact national pour la Belgique par la Commission européenne. Tous les États membres de l'Union européenne ainsi que la Turquie et la Norvège, ont une structure similaire. Ces points de contact national forment ensemble le réseau Reitox. Ce réseau échange comme objective principale des données et de l'information méthodologique dans le but de dresser une carte et de contrôler la situation sur les drogues en Europe. Le réseau Reitox est coordonné par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA)​.  
 
En pratique, cela signifie que les données nationales relatives aux drogues sont récoltées par le biais de systèmes de surveillances et de partenariats avec des programmes impliqués dans la collecte de données qui sont également importantes pour le programme Drogues. Ainsi, l'observatoire belge des drogues et des toxicomanies (BMCDDA) au sein du WIV-ISP travaille avec le programme des indicateurs de santé, l'enquête de Santé et des maladies infectieuses dans la population générale.
 
Pour disposer de ces données nationales, le programme Drogues, grâce à la répartition des compétences en matière de santé, travaille avec 4 organisations régionales partenaires​. Ces organisations sont actives dans le domaine des drogues dans les différentes communautés et la Région de Bruxelles-Capitale.
 
Les données nationales relatives aux drogues sont pour le moment collectées par l'intermédiaire de 5 indicateurs-clés épidémiologiques standardisés:         
 
 

Lijntje.jpgL'utilisation des drogues dans la population générale belge

La consommation à risque de drogues

Les maladies infectieuses liées aux drogues​

La mortalité liée aux drogues

Les demandes de traitement liées aux drogues

 
 
A côté de ces indicateurs, de l'information est également récoltée sur: 
 

Lijntje.jpgLe marché de la drogue, la criminalité et la limitation de l'offre de drogues

Les nouvelles substances psychoactives (NPS) ou les substances fortement dosées et à risque​

 
 

 

Organigram programme des drogues- EMCDDA FR.JPG 

 
Recherche scientifique au sein du Programme Drogues
 
Pour mieux comprendre la situation relative aux drogues en Belgique, à la fois l'offre et la demande, la recherche scientifique approfondi est essentielle. La connaissance acquerra par la recherche scientifique est utilisé de soutenir des recommandations afin de traiter la problématique lié à la drogue. La recherche et la surveillance sont intimement liés, ce sont donc les deux tâche principale du Programme Drogues
 ​​​

   
The service illicit drugs of Sciensano
 
One of the missions of the Sciensano is the collection of all aspects of information regarding drugs and drug addiction in Belgium. The service illegal drugs support as main goal professionals, national and international policy makers in the development, implementation and evaluation of a global and integrated drug policy.
 
The collection and analysis of drug-related information is the responsibility of the service illicit drugs, as part of the scientific service ‘Lifestyle and Chronic Diseases’, located within the scientific directorate Epidemiology and Public Health.
 
The main assignment of the service illicit drugs is twofold: as national focal point - the programme collects and analyses drug-related information in Belgium within the European Union. Additional detailed analysis is performed by scientific research.
  
The service illicit drugs, the national data collection point regarding drugs and drug addiction
 
The service illicit drugs (in this context also called BMCDDA) has been appointed the national focal point for Belgium by the European Commission. All EU member states including Turkey and Norway dispose of a similar structure. These focal points form together the REITOX network. As a main purpose, this network exchanges data and methodological information to monitor and control the drug situation in Europe. The REITOX network is coordinated by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)​.
 
​National, drug-related data is collected using monitoring tools and cooperative agreements with programs closely involved in the collection of data of equal importance to the service illegal drugs. The Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (BMCDDA), within Sciensano, collaborates the program of health indicators, the national health survey and the infectious diseases in the general population.
 
In order to dispose of national drug-related data cooperation and coordination with 4 regional partner organisations​ is vital due to the assigned responsibilities regarding health policy. These organisations are involved in the drug policy within their different communities and the Brussels-Capital Region.
 
​The collection of national, drug-related data is currently approached by the use of 5 standardised epidemiological key indicators:
Lijntje.jpg

Drug use in the Belgian general population

High Risk Use

Drug-related infectious diseases​

Drug-related mortality

Drug treatment Demand

 

The programme also collects information regarding: 
Lijntje.jpg
 
 
 
 The service illicit drugs and scientific research
 
To better understand the Belgian drug perspective, in-depth scientific research is of most utter value. The gathered knowledge of scientific research is used to support recommendations for dealing with drug-related problems. Hence, monitoring and research go hand in hand; as such both form a central assignment of the service illicit drugs.​