Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Overleg

 ​Consertation

 Consultation


Afstemming binnen het netwerk


België beschikt over een groot netwerk aan actoren die betrokken worden bij het in kaart brengen van de Belgische drugssituatie. Om de activiteiten van deze actoren op elkaar af te stemmen is overleg zeer belangrijk. Omwille van deze redenen neemt het Programma Drugs deel aan verschillende overlegorganen, stuur- en werkgroepen.

Vooraleerst is er regelmatig overleg tussen het Programma Drugs en de 4 partnerorganisaties VAD, Eurotox, SPZ, en OPGG.

Vervolgens is het Programma Drugs aanwezig in de Werkcel Controle; Onderzoek en Wetenschappelijke Informatie en Gezondheidsbeleid Drugs van de Algemene Cel Drugsbeleid​.  

Het Programma Drugs is permanent lid van de INTERDG Drugs. Deze heeft als doel kennis te delen en middelen te bundelen op federaal niveau.

Tenslotte is het Programma Drugs ook betrokken in het begeleidingscomité van enkele Belspo-projecten.

Op Europees niveau probeert het Programma Drugs - samen met de informatieknooppunten van andere Europese lidstaten - regelmatig overleg te plegen met het EMCDDA over datacollectie methodes en richtlijnen. De bedoeling van deze bijeenkomsten is het afstemmen met de verschillende lidstaten zodat de resultaten onderling kunnen vergeleken worden. Deze overlegmomenten, georganiseerd door het EMCDDA, vinden plaats in de vorm van expertvergaderingen. Daarnaast komt het Reitox netwerk​ tweemaal per jaar samen om de lopende en geplande activiteiten binnen het EMCDDA te bespreken.​ 
​​​​​
​​​​​​
 


La coordination au sein du réseau


La Belgique possède un vaste réseau d'acteurs qui sont impliqués dans la cartographie de la situation de la drogue en Belgique. Pour coordonner les activités de chacun de ces acteurs, la concertation est considérée comme très importante. Pour ces raisons, le programme Drogues participe à divers organes consultatifs, comités de pilotages et groupes de travail.

Tout d'abord il y a des consultations régulières entre le programme Drogues et les quatre organisations partenaires VAD, Eurotox, SPZ et PFCSM.

Ensuite, le Programme Drogues est présent dans la cellule de travail Contrôle, la cellule Recherche et Information Scientifique et la cellule Politique Santé Drogues de la Cellule Générale de Politique Drogues.

Le Programme Drogues est membre de l'INTERDG Drogues. L'INTERDG Drogues a comme objectif de partager les connaissances et de regrouper les moyens au niveau fédéral.

Enfin, le Programme Drogues est également impliqué dans les comités de pilotage de certains projets Belspo.

Au niveau européen, le programme Drogues - avec d'autres point focal d’États membres de l'UE -  travaille en collaboration avec l'EMCDDA sur les méthodes et procédures de collecte des données. Le but de ces réunions est d'adapter avec les différents États membres pour que les résultats soient comparables les uns aux autres. Ces consultations, organisées par EMCDDA, ont lieu sous la forme de réunions d'experts. En outre, le réseau Reitox​ se réunit deux fois par an pour discuter des activités en cours et prévues à l'EMCDDA.​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Coordination within the network


In Belgium, a large network of actors is involved in charting the national drug situation. Clear communication is needed in order to coordinate the activities of these actors. Considering this, the service illicit drugs participates in different committees, steering and working groups. 

First, the service illicit drugs consults with the 4 partner organisations VAD, Eurotox, SPZ and OPGG ​on a regular basis.

Besides, the service illicit drugs is a member of the Working Group Control; Research and Scientific Information and Health Policy Drugs of the General Cell Drug Policy​.

The service illicit drugs is a permanent member of the INTERDG Drugs. The goal of the INTERDG Drugs is to share knowledge and to combine forces at the federal level.  

Finally, the service illicit drugs is also involved in different guidance committees for the research projects of Belspo.

At the European level, the service illicit drugs - together with the national focal points of other EU member states - collaborates with the EMCDDA with regard to data collection methods and guidelines. The goal of these meetings is to harmonize the data collection methods in the different member states, to enable the comparison of results with different member states. These consultations are organised by the EMCDDA as expert meetings.  Additionally, the REITOX network ​convenes twice a year to discuss the on-going and planned activities within the EMCDDA.