Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Nieuwe en hoog gedoseerde substanties

 Nouvelle substances et substances avec une dose élevée

 New and highly dosed substances


Aanpassing van illegale drugsmoleculen

 
Nieuwe psychoactieve substanties (NPS) of hoog gedoseerde en hoog risico substanties vormen een belangrijk aspect van de illegale drugsgeschiedenis in België. NPS, ook gekend onder de termen research chemicals, legal highs of designer drugs, zijn stoffen die scheikundig gebaseerd zijn op bestaande gecontroleerde drugs. Echter, de chemische structuur wordt aangepast zodat een nieuwe - niet gecontroleerde - component wordt gecreëerd.
 
Momenteel gaat onze drugwetgeving uit van een nominatieve lijst. Alle vermeldde stoffen op deze lijst worden gecontroleerd. Dit heeft als gevolg dat stoffen die niet op deze lijst staan vermeld, niet gecontroleerd zijn en dus niet strafbaar zijn. Bijgevolg is het gebruik en het produceren ervan  zonder licentie ook niet illegaal.
 
NPS zijn in te delen volgens verschillende categorieën op basis van hun werking op het menselijk lichaam:
 • Cannabinoïden: stoffen die het psychoactieve effect van THC trachten na te bootsen.
 • Cathinones: stoffen afgeleid van cathinone, het actief bestanddeel aanwezig in de Khat-plant. Ze hebben een stimulerend effect dat vergelijkbaar is met dat van ecstasy (MDMA). Bijvoorbeeld: mephedrone
 • Fenethylamines: afgeleiden van amfetamine, meestal met een stimulerende werking. Bijvoorbeeld: 4-methylamfetamine (4-MA).
 • Piperazines: stimulerende middelen die een aantal jaren geleden dikwijls voorkwamen in ecstasy tabletten. Bijvoorbeeld: meta-Chloor-Phenyl-Piperazine (mCPP).
 • Tryptamines: hallucinogene stoffen, oa. het actief bestanddeel van hallucinogene paddenstoelen (psilocybine) is een tryptamine. Dimethyltryptamine (DMT) valt hier bijvoorbeeld ook onder.
 • Anderen: stoffen zoals GHB en ketamine vallen onder deze categorie.
 
De opkomst en evolutie van NPS
 
Het aanmaken van derivaten van verboden middelen is geen nieuw fenomeen en is steeds in evolutie. Zo was er reeds in de jaren ‘80 sprake van designer drugs. Dat zijn drugmoleculen die specifiek ontwikkeld zijn om in te werken op dezelfde receptor als reeds gecontroleerde drugs. Het bekendste voorbeeld hiervan is MDMA, de werkzame stof in ecstasy tabletten, dat afgeleid is uit de structuur van methamfetamine. Een volgende trend - te situeren in de jaren 1990-2000 - was de opkomst (vooral in Nederland) van de zogenaamde smart drugs. Deze stoffen hebben als doel het menselijk functioneren te verbeteren, bijvoorbeeld via stoffen die hersendoorbloeding bevorderen (bv. piracetam) of via natuurlijke prestatie bevorderende middelen (bv. efedrine). Legal highs bevatten in principe geen verboden producten, al kan je er wel verboden planten en kruiden in terugvinden. De meeste NPS vallen onder de noemer legal highs, hoewel dit meer een marketingterm is, wijzend op het zogenaamde legale karakter van de stof. Andere populaire synoniemen zijn badzouten, tapijtreiniger, plantenvoeding, etc. Op de verpakking van deze producten wordt steeds ‘niet voor menselijke consumptie’ vermeld om problemen met de voedselwetgeving te vermijden. Gezien deze stoffen volstrekt nieuw zijn en nog niet vaak werden onderzocht, is er vrijwel geen informatie beschikbaar over de werking of toxiciteit van deze middelen.
 
 
Monitoren van NPS en hoog gedoseerde psychoactieve substanties
 
Indien NPS, hoog gedoseerde of hoog risico substanties op de Belgische drugsmarkt worden aangetroffen, is het de taak van het Belgisch Early Warning System on Drugs (BEWSD) om het professionele netwerk en indien nodig de bevolking te informeren. Het BEWSD is een van de registratiesystemen van het Programma Drugs, beheerd door het WIV-ISP, en is het resultaat van de goedkeuring van het gemeenschappelijk optreden inzake nieuwe synthetische drugs door de Belgische regering in 1997.
 
De kerntaken van het BEWSD zijn:
 • Opvolgen van de samenstelling van gekende illegale drugs (heroïne, cocaïne, MDMA, …)
 • Opvolgen van gevaarlijke trends in de samenstelling van tabletten/poeders
 • Snelle detectie van NPS in België
 • Beoordelen van het risico van NPS voor de algemene bevolking (symptomen, toxiciteit, neveneffecten, …)
 • Aanbevelingen formuleren voor beleid en/of preventie
Via toxicologische en klinisch-biologische laboratoria, douanediensten, politie en parket, ontvangt het BEWSD regelmatig resultaten over analyses van drugsstalen. Deze analyses gebeuren meestal op basis van (in beslag genomen) drugsstalen zoals tabletten en poeders. Niettemin kunnen ook biologische stalen zoals bloed of urine betrokken worden bij de analyses. De te volgen procedures om het BEWSD te informeren over nieuwe, hoog gedoseerde of hoog risico substanties (uitgezonderd voor cannabis) werden vastgelegd in twee Koninklijke Besluiten (2003 en 2006). De wet van 7 februari 2014​​ voegt de verplichting voor alle Belgische laboratoria toe om de analyseresultaten op een automatische wijze door te sturen naar het BEWSD, zelfs indien deze deel uitmaken van een gerechtelijk onderzoek. Indien nodig stuurt het BEWSD vervolgens een ‘alert’ door naar het professionele netwerk (Voor MDMA is dit bv. wanneer een tablet >150mg MDMA bevat). Dit netwerk bestaat uit alle laboratoria uit Belg, maar ook hulp – en spoeddiensten, politie en parket, drughulpverlening, etc. De ontvangen informatie over NPS wordt opgenomen in een specifieke databank dat elektronisch toegankelijk is voor geregistreerde experts.
 
Op basis van deze informatie rapporteert het BEWSD jaarlijks over de zuiverheid van de verschillende illegale drugs, drug-intoxicaties en eventuele overlijdens die gelinkt kunnen worden aan het gebruik van drugs. Deze informatie heeft als doel het drugsbeleid in ons land te sturen. Bovendien wordt het gedeeld met internationale partners, waaronder EMCDDA, Europol en UNODC.
Aanvullend op het nationale BEWSD, bestaan er twee regionale Early warning systems (EWS). Eurotox beheert het EWS in de Franse Gemeenschap. VAD beheert het EWS in de Vlaamse Gemeenschap. Het BEWSD is verantwoordelijk voor het opvolgen van trends van de samenstelling van in beslag genomen drugs door de politie, de regionale EWS beperken zich tot preventie en risico beperkende maatregelen. ​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​Recent is er ook een kwalitatief onderzoeksproject​ opgestart rond dit thema​.Adaptation des molécules des drogues illégales

Les nouvelles substances psychoactives (NPS) ou les substances hautement dosées forment un aspect important dans l’histoire des drogues en Belgique.
Les NPS, aussi connues sous les termes research chemicals, legal highs ou designer drugs, sont des substances basées chimiquement sur la structure de base d'une drogue contrôlée. Cependant, la structure chimique est modifiée de telle façon qu'un nouveau produit – non contrôlé - est créé.
Actuellement, la loi sur les drogues en Belgique se base sur une liste nominative. Toutes les substances mentionnées sur cette liste sont par définition interdites.  Cela implique que les substances qui ne se trouvent pas sur cette liste ne sont pas contrôlées et ne sont donc pas par conséquent punissables. Par conséquent, leur usage et leur production sans licence ne sont pas illégaux.
Les NPS sont classées suivant leur mode de fonctionnement: 
 • Les cannabinoïdes: substances qui tentent d'imiter le fonctionnement du cannabis
 • Les cathinones: substances dérivées de la cathinone, l'ingrédient actif présent dans la plante Khat. Elles ont un effet stimulant, comparable à l'ecstasy (MDMA). Par exemple : la méphédrone
 • Les fenethylamines: dérivées de l'amphétamine, la plupart avec un effet stimulant. Par exemple: la 4-methylamphétamine (4-MA).
 • Les piperazines: Substances stimulantes qui il y a quelques années étaient souvent présent dans les tablettes d'ecstasy. Par exemple: meta-Chloor-Phenyl-Piperazine (mCPP)
 • Les tryptamines: Substances hallucinogènes entre autres. L'ingrédient actif des champignons hallucinogènes (psilocybine) est une tryptamine. Le Dimethyltryptamine (DMT) entre aussi dans cette catégorie.
 • Autres: des substances comme le GHB et la kétamine
 
 
L'apparition et l'évolution des NPS
 
La fabrication de dérivés de substances interdites n'est pas un phénomène nouveau et est toujours en évolution.
Ainsi déjà pendant les années 80 il était question des designer drugs. Il s'agit de molécules de drogues qui sont spécifiquement développées en gardant à l'esprit le récepteur sur lequel les molécules agiront. L'exemple le plus connu est le MDMA, la substance active des tablettes d'ecstasy, qui est dérivée de la structure de la méthamphétamine. Une autre tendance - qui se situe dans les années 1990-2000 - est l'arrivée, surtout aux Pays-Bas, des smart drugs. Ces substances ont comme objectif d'améliorer les performances humaines, par exemple via des produits qui agissent sur l'irrigation du cerveau (par exemple le piracetam) ou les substances qui favorisent les performances naturelles (par exemple l'éphédrine). Les legal highs, ne sont pas en principe des produits contrôlés  même si on peut y retrouver des plantes ou des végétaux interdits. La plupart des NPS se trouvent dans la catégorie des legal high, même si cette terminologie est plus une dénomination marketing attirant le fait sur le côté soi-disant légal de la substance. D'autres synonymes populaires sont les sels de bain, nettoyant pour tapis,… Sur l'emballage est chaque fois mentionné 'non destiné à la consommation humaine' afin d'éviter les problèmes avec la loi sur les aliments.
Comme ces produits sont totalement nouveaux, il n'y a presqu'aucune information disponible sur le fonctionnement ou la toxicité de ces produits.
 
 
 
La surveillance des NPS et substances psychoactives hautement dosées
Si des NPS, des substances hautement dosées ou à haut risque sont détectées sur le marché belge des drogues, le réseau professionnel et, s'il le juge nécessaire, le grand public est informé par le Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD). Le BEWSD est un des systèmes d'enregistrement du Programme Drogues hébergé par le WIV-ISP et est le résultat de l'adoption de l'Action commune relative aux nouvelles drogues synthétiques par le gouvernement belge en 1997.
Les tâches principales du BEWSD sont:
 • Suivi de la composition des drogues illégales connues (héroïne, cocaïne, MDMA,…)
 • Suivi des tendances dangereuses dans la composition des tablettes/poudres
 • Détection rapide des NPS en Belgique
 • Evaluation du risque des NPS pour la population générale (symptômes, toxicité, épidémiologie, …)
 • Formulation de recommandations vers le politique et/ou la prévention
Le BEWSD reçoit régulièremnt de l'information sur les substances dangereuses (aussi bien sur la composition que sur les NPS) par l'intermédiaire des laboratoires toxicologiques et de biologie-clinique, les services des douanes et la police. Cela se déroule le plus souvent sur base de résultats d'analyses d'échantillons de drogue comme des tablettes et des poudres.  Néanmoins, des échantillons biologiques, comme le sang ou l'urine sont aussi effectués. La procédure d'information du BEWSD des substances nouvelles, hautement dosées ou à haut risque (à l'exception du cannabis) est décrite dans deux Décrets Royaux (2003 et 2006). La loi du 7 février 2014​ ajoute l'obligation pour tous les laboratoires belges d'envoyer d'une manière automatique au BEWSD tous les résultats d'analyse y compris ceux faisant l'objet d'une instruction judiciaire. Si nécessaire, le BEWSD envoie une 'alerte' au réseau professionnel (pour le MDMA, c'est par exemple le cas quand une tablette contient plus que 150 mg MDMA). Le réseau comprend les laboratoires belges, les services d'aide et d'urgence, la douane, la police, l'aide aux toxicomanes, etc. L'information reçue sur NPS est incluse dans une base de données spécifique, sous forme électronique disponible pour les experts inscrits.
Sur base de ces informations, le BEWSD fait état annuellement de la pureté des différentes drogues illégales, des intoxications liées aux drogues et éventuellement des décès qui peuvent être attribués à l'usage de drogues. Ces informations donnent des pistes pour des recommandations politiques.  En outre, ils sont partagées avec les partenaires européens parmi lesquels l'EMCDDA, Europol et l'UNODC. En complément au BEWSD national, il existe deux Early Warning Systems régionaux (EWS). Eurotox gère l'EWS pour la Communauté française et le VAD gère l'EWS pour la Communauté flamande. Alors que le BEWSD est chargé de surveiller les tendances dans la composition des drogues saisies par les services de police, les EWS régionaux se concentrent sur la prévention et la réduction des risques.
Récemment, un projet de recherche qualitative ​a également été lancé sur ce thème.

 
Adaptation of illegal drug molecules
 
 
​​​New psychoactive substances (NPS) or highly dosed substances are an important aspect of the illegal drug history in Belgium. NPS, better known as research chemicals, legal highs or designer drugs, are substances which are based chemically on existing controlled drugs. However, the chemical structure is altered in such a way that a new- not controlled - compound is created.
 
Currently, drug legislation in Belgium is based on a nominative list. All substances on this list are controlled. This implies that substances not mentioned on this list, are uncontrolled and consequently not punishable. As a consequence, the use and production of these compounds without license is not illegal.
 
NPS can be categorized according to their action on the human body:
 • Cannabinoids: compounds that try to mimic the psychoactive effect of THC
 • Cathinones: compounds, derived from cathinone, the active ingredient of the Khat-plant. These are stimulating compounds, comparable to ecstasy (MDMA). Example: mephedrone.
 • Phenethylamines: amphetamine-derivatives, mostly stimulating compounds. Example: 4-methylamphetamine (4-MA).
 • Piperazines: stimulant compounds, which were mostly found in ecstasy tablets a few years ago. Example: meta-Chloor-Phenyl-Piperazine (mCPP).
 • Tryptamines: hallucinogens, for example the active ingredient of psychedelic mushrooms (psilocybin) is a tryptamine compound. Dimethyltryptamine (DMT) is another example.
 • Others: substances such as GHB and ketamine 
 
The rise of NPS
 
The manufacturing of derivatives of illicit compounds is not a new phenomenon and is in constant evolution. Designer drugs were first mentioned in the 1980’s. These are drug molecules, developed specifically to act on the same receptor as other drugs of choice. The most famous example is MDMA, the active ingredient in ecstasy tablets, which is derived from methamphetamine. A next trend, situated in the 1990’s-2000’s, was the rise (mainly in The Netherlands) of so-called smart drugs. These substances aim to improve human functioning and performance, for example by using compounds that stimulate blood perfusion in the brain (e.g. piracetam) or naturally performance-enhancing drugs such as ephedrine. Legal highs, in principle do not contain any controlled compound, although some controlled plants and herbs are found. Most NPS can be categorized as “legal highs”, although this term is used more as a marketing term indicating the so-called legal nature of the compound. Other popular synonyms include “carpet cleaner”, “bath salt”, “plant food”, etc. On the packaging of these products, the line 'Not suited for human consumption' is mentioned to avoid legal issues with nutritional legislation. Since these compounds are totally new, and have not often been researched, nothing is known with regard to their toxicological or pharmacological properties.
  
 
Monitoring of NPS and highly dosed psychoactive substances 
 
When NPS, highly dosed or high risk substances are found on the Belgian drug market, the professional network and, if deemed necessary, the general public are informed by the Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD). The BEWSD is one of the registry systems of the service illicit drugs hosted by Sciensano and is the result of the adoption of the  Joint Action on New Synthetic Drugs by the Belgian government in 1997.
 
The core tasks of the BEWSD are: 
 • Follow-up of the composition of known illegal drugs (heroin, cocaine, MDMA, …)
 • Follow-up of dangerous trends in the composition of drug tablets/powders
 • Rapid detection of NPS in Belgium
 • Risk assessment of NPS for the general population (symptoms, toxicity, epidemiology, …)
 • Formulate guidelines towards drug policy and prevention
Through toxicological and clinical-biological laboratories, police and custom services, the BEWSD regularly receives the results of analyses on drug samples. Usually, these analyses are performed on (seized) drug samples, such as powders and tablets. Nevertheless, also biological samples, such as blood or urine are conducted. The procedure to inform the BEWSD about new, highly dosed or high risk substances (except for cannabis) is described in two Royal Decrees (2003 and 2006). The law of February 7, 2014​ adds the obligation for all national laboratories to report the results of their analyses to the BEWSD in an automated fashion, even if these results are part of a judicial investigation. After being informed, the BEWSD sends out an ‘alert’ to the professional network if necessary (for MDMA this is e.g. when a tablet contains more than 150 mg MDMA). This network includes all laboratories in Belgium, but also police services, customs, drug treatment services, all emergency departments, hospitals, etc.  The received information about NPS is included in a specific database, which is electronically available for registered experts.
 
Based on the collected information, the BEWSD reports yearly on the purity of the different illegal drugs, the drug intoxications in Belgium and possible deaths linked to drug use. This information aims to guide drug policy in our country. Additionally, it is shared with international partners, such as the EMCDDA, Europol and UNODC.
Complementary to the national BEWSD, two regional Early Warning Systems (EWS) exist. Eurotox is hosting the EWS in the French Community. VAD is hosting the EWS in the Flemish Community. While the BEWSD is responsible for monitoring trends in the composition of drugs seized by police services, the regional EWS focus on prevention and harm reduction.
 

Do you want to know more?

Different initiatives are published about this topic:

Recently, a qualitative research​ project has also been started on this theme.