Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 De huidige Belgische wetgeving

 Législation

 The current Belgian drug legislationDe huidige Belgische wetgeving is gebaseerd op internationale VN-drugsverdragen; Europese richtlijnen en besluiten; nationale wetgeving en koninklijke besluiten. 
Op Internationaal niveau vormen de VN-drugsverdragen uit 1961, 1971 en 1988 de fundamenten van de drugswetgeving.  Alle verdragspartijen, waaronder ook België, zijn ertoe gehouden deze verdragen na te leven.
Op het Europese niveau zijn, sinds 1990, verschillende initiatieven genomen om de strijd tegen verdovende middelen op te voeren door middel van Europese verdragen, richtlijnen en besluiten.
Op het Belgische, nationale niveau is de wet- en regelgeving in verband met illegale drugs in lijn met zowel de VN-verdragen als de Europese richtlijnen en besluiten. Concreet betekent dit dat de Belgische wetgeving een aanvulling is op de bovenstaande verdragen en richtlijnen. De koning  bepaalt  in koninklijke besluitende voorwaarde waaronder bepaalde stoffen moeten verhandeld worden en hoe daarop toezicht wordt gehouden.
 
Drugsverdragen van de Verenigde Naties
De VN-verdragen zijn gebaseerd op prohibitie (drugverbod).  Dit impliceert dat alle verdragspartijen, waaronder België, ertoe gehouden zijn cannabis en andere illegale drugs strafbaar te stellen met inbegrip van strafrechtelijke of administratieve reacties.
Het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen uit 1961 (“Single Convention on Narcotic Drugs”) controleert de productie, de vervaardiging, de in- en uitvoer, de handel, het bezit en het gebruik van verdovende middelen voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden. De naleving van deze bepalingen wordt gevrijwaard door een systeem van vergunning en toezicht. Alle landen die dit verdrag ondertekend hebben zijn verplicht om de met het verdrag strijdige handelingen te bestraffen. Het verdrag voorziet echter wel de mogelijkheid om personen die misbruik maken van illegale middelen een behandeling te laten ondergaan veeleer dan een straf op te leggen.
Het Enkelvoudig verdrag inzake verdovende middelen werd in 1971 aangevuld met het Verdrag inzake psychotrope stoffen (“Convention on Psychotropic Substances”). Dit verdrag breidt de internationale controle uit tot de synthetische psychotrope stoffen (zoals LSD en amfetamines) als reactie op het grote aanbod drugs met een hoge potentie op misbruik.
Het Verdrag tegen de sluikhandel van verdovende middelen en psychotrope stoffen (“United Nations Convention against illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic substances”) uit 1988 breidt de verdragen van  1961 en 1971 verder uit. Dit verdrag voorziet maatregelen om  (inter)nationale sluikhandel doeltreffender te voorkomen en te bestraffen. De nadruk ligt bij het bevorderen van internationale samenwerking wat betreft de verschillende aspecten van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Binnen dit verdrag wordt extra aandacht besteed aan de uitlevering van sluikhandelaars, het opzetten van gecontroleerde leveringen en het uitwisseling van gerechtelijke maatregelen, met inbegrip van maatregelen tegen witwaspraktijken.
 
EU verdragen
In het Verdrag van Maastricht (1992) werd voor de eerste keer in een EU Verdrag verwijzing gemaakt naar de aanpak van drugs in het kader van de volksgezondheid. In 1997 worden de voorzieningen rond drugs uit het verdrag van Maastricht verder versterkt in het Verdrag van Amsterdam. Deze verdragen volgen de filosofie van de VN-verdragen en investeren in het versterken van de samenwerking binnen de EU. Niettemin geven ze meer aandacht aan het gezondheidsaspect en schade-beperkende maatregelen in verband met druggebruik.    
 
Nationale wetgeving betreffende illegale drugs
De huidige Belgische drugwetgeving kreeg op nationaal niveau vorm met de basiswet van 24 februari 1921 die sterk werd gewijzigd door de wet van 9 juli 1975, de wet van 3 mei 2003, de wet van 20 juli 2006 en de wet van 7 februari 2014.
De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica is een kaderwet die de algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt. De strafbaarstelling van diverse handelingen en de specifieke slaap- en verdovende middelen werden verder bepaald in het koninklijke besluit van 31 december 1930. De wet van 9 juli 1975 voegde vervolgens psychotrope stoffen toe aan de wet van 1921. Met het Koninklijk Besluit van 1998 wordt het zonder voorafgaande vergunning invoeren, uitvoeren, vervaardigen, bezitten, verkopen, afleveren of aanschaffen van zowel slaap- en verdovende middelen en psychotrope stoffen (alsook de teelt van planten waaruit deze stoffen kunnen worden getrokken) strafbaar gesteld.  Zowel het Koninklijk Besluit van 1930 als van 1998 bevatten een nominatieve lijst van substanties die onder controle worden gesteld, deze substanties worden illegale drugs genoemd. Vervolgens zijn de substanties die niet in de lijst zijn opgenomen niet onder controle. 
 
Deze koninklijke besluiten zijn in de loop van de jaren verschillende keren aangepast: telkens werden nieuwe stoffen toegevoegd, naargelang deze op de drugsmarkt verschenen. De aanpassingen van het Koninklijk Besluit van 1998 zijn hier kort opgesomd:
  • 1999: 4-MTA
  • 2002: 2-CB and PMA
  • 2004: Amineptine, BZP, Flunitrazepam, TMA-2, TFMPP,  2C-I, 2C-T-2 and 2C-T-7
  • 2006: Salvinorine oCPP, mCPP and pCPP
  • 2010: Mephedrone
  • 2011: een hele reeks synthetische cannabinoïden
  • 2013​: 2-methylamfetamine,  3-methylamfetamine, 4-methylamphetamine, fluoroamphetamine,  MDPV,  A-796,260, 4-MeO-PCP, 5-IT, AM-694,  AM-2233, WIN48,098 / Pravadoline, JWH-307, 5F-UR144 and 5-APB
  • ​​      2015​Ocfentanyl, 25x-NBOMe's en een reeks synthetische cannabinoïden​
De drugwetgeving werd fundamenteel aangepast door de wet van 3 mei 2003. Deze wetswijziging voegt niet alleen ‘stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen’ (de zogenaamde precursoren) toe aan de kaderwet van 1921. De wet voert ook een strafrechtelijk beleid in waarbij a) preventieve maatregelen worden genomen voor niet-gebruikers en niet-problematische gebruikers; b) en risico beperkende maatregelen  en risico beperkende maatregelen worden voorzien voor problematische gebruikers en c) repressieve maatregelen worden genomen ten aanzien producenten en handelaars. Bovendien wordt er voor het eerst een onderscheid gemaakt ten aanzien van gebruikers van cannabis vs. andere illegale drugs. Het bezit van cannabis blijft strafbaar, maar het heeft de laagste prioriteit voor het openbaar ministerie indien het gaat over een meerderjarig persoon waarbij er geen sprake is van problematisch gebruik en openbare overlast.
Aangezien de concepten problematisch gebruik en openbare overlast weinig precies zijn, geeft de richtlijn van 1 februari 2005 inzake het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik meer duidelijkheid. Het openbaar ministerie is niet verplicht te vervolgen indien het bezit van een hoeveelheid cannabis van maximum drie gram of 1 cannabis plant niet wordt overschreden. Daarnaast mogen er geen aanwijzingen zijn van verkoop, handel, verzwarende omstandigheden of verstoring van de openbare orde.  Het verstoren van de openbare orde wordt verder omschreven als het bezit van cannabis in a) een strafinrichting of instelling voor jeugdbescherming, b) een onderwijs of gelijkaardige instelling of in hun onmiddellijke omgeving en c) in een openbare plaats of gebouw.
10 jaar later na de grondige wetswijziging van 2003 werd opnieuw een wet uitgevaardigd dat als doel heeft de Belgische drugswetgeving meer efficiënt en flexibel te maken. De wetgever had namelijk niet voorzien dat er een enorme toevloed van nieuwe drugs op de markt zou verschijnen. De nominatieve lijst van gecontroleerde substanties maakte het onmogelijk om adequaat op de evoluties van de drugsmarkt te reageren.  Daarom voorziet de wet van 7 februari 2014​ een verbod van substanties met een gelijkaardige scheikundige structuur als de gecontroleerde substanties. De strafbaarstelling van voorbereidende handelingen in de productie en smokkel van illegale substanties en de onmiddellijke vernietiging van materialen en substanties die in beslag genomen worden door politie of douane is ook toegevoegd.
Wat het verbod van substanties met een gelijkaardige scheikundige structuur betreft, voorziet de wetgever in een generieke definitie van gecontroleerde substanties die de nominatieve lijst dient te vervangen. Een bijkomend Koninklijk Besluit​ definieert de basis structuur van de bestaande NPS derivaten, waardoor het merendeel van de variaties op deze basis structuur per definitie onder controle komt te staan. 
Wil je meer weten over...? 
​​​​​​​​​​​​​


La loi belge actuelle est basée sur la convention internationale des Nations Unies, les directives de l'union européenne, la législation nationale et les arrêtés royaux. 
Au niveau international, la convention des Nations Unies de 1961, 1971 et 1988 constituent les fondements de la législation relative aux drogues. Chaque partie contractante parmi lesquelles également la Belgique est tenue de suivre ces conventions.
Au niveau européen, depuis 1990, différentes initiatives ont été prises pour lutter contre les stupéfiants grâce à des conventions, des directives et des décrets européens.
Au niveau national (belge) la législation et la réglementation par rapport aux drogues illicites est en accord aussi bien avec les conventions des Nations-Unies que les directives et les décrets européens. Concrètement, cela signifie que la loi belge est une annexe aux conventions et directives ci-dessus. Le roi détermine les conditions dans lesquelles certaines substances doivent être gérées et comme cela doit être surveillé.
 
Les conventions des Nations Unies
Le principe de ces traités est une prohibition (interdiction de la drogue). Cela implique que toutes les parties contractantes, dont la Belgique, sont obligées de pénaliser le cannabis et d'autres drogues illicites, par des réponses pénales ou administratives. La convention unique sur les stupéfiants (“Single Convention on Narcotic Drugs”) date de 1961. Selon cette convention, la production,  la fabrication, l'importation et l'exportation, le commerce, la possession et l'utilisation de stupéfiants ne devrait être autorisé que pour des usages médicaux ou scientifiques. Le respect de ces dispositions doit être protégé par un système d'autorisation et de surveillance. Tous les pays qui ont signé la convention et donc y compris la Belgique sont tenus de punir la violation du traité et de mettre place des mesures contre le trafic. Toutefois, la possibilité d'imposer un traitement aux personnes qui consomment des drogues illégales plutôt que d'imposer une sanction judiciaire est inclus.
La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 a été complétée en 1971 par la Convention sur les substances psychotropes ("Convention on Psychotropic Substances"). Cela étend le contrôle international des substances psychotropes synthétiques (comme le LSD, les amphétamines, les hallucinogènes et les stimulants) en réponse à la large gamme de drogues avec un potentiel élevé de détournement.
La Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ("Convention against illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic substances") de 1988 étend encore les traités de 1961 et 1971. Cette convention prévoit des mesures pour prévenir et punir plus efficacement le trafic (inter)national. L'accent est mis sur la promotion de la coopération internationale en ce qui concerne les divers aspects du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans cette convention, une attention particulier est accordée à l'extradition des trafiquants, la mise en place des livraisons contrôlées et l'échange de mesures judiciaires, y compris les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.
 
Les conventions européennes
Dans le Traité de Maastricht de 1992, pour la première fois dans un traité de l'UE, la prise en compte de la drogue dans le contexte de la santé publique est mentionné. Le Traité d'Amsterdam en 1997 renforce les dispositions sur les drogues du traité de Maastricht. Ces traités suivent la philosophie des conventions de l'ONU et continuent d'investir dans le renforcement de la coopération au sein de l'UE. Néanmoins, ils donnent plus d'attention à l'aspect santé et de réduction des risques liés à la consommation de drogues.
 
La législation nationale concernant les drogues illicites
La législation belge actuelle prend forme au niveau national avec la loi du 24 février 1921 qui a été fondamentalement revue par la loi du 9 juillet 1975, la loi du 3 mai 2003, la loi du 20 juin 2006 et la loi du 7 février 2014.
La loi du 24 février 1921 sur la commercialisation des produits toxiques, des sédatifs et des substances psychotropes, des désinfectants et antiseptiques est une loi-cadre qui règle les principes généraux, les responsabilités et les procédures. La criminalisation des diverses opérations et les sédatifs et autres stupéfiants ont été précisés dans l'arrêté royal du 31 décembre 1930. La loi du 9 Juillet 1975 a ajouté des substances psychotropes à la loi du 24 février 1921. Avec l'arrêté royal du 22 janvier 1998, sans autorisation préalable, l'importation, l'exportation, la fabrication, la possession, la vente, la livraison ou l'acquisition de substances sédatives ou psychotropes (ainsi que la culture des plantes à partir de laquelle ces substances peuvent être produites) est punissable. Les deux arrêtés royaux de 1930 et 1998 contiennent une liste nominative des substances qui doivent être contrôlées, ces substances sont les drogues dites illégales. Cela signifie que toute substance qui n'est pas sur la liste n'est pas contrôlée.
 
C'est pourquoi, les deux arrêtés ont été modifiés plusieurs fois au cours des années, des nouvelles substances sont ajoutées dès qu'elles apparaissent sur le marché des drogues belge. Les modifications de l'arrêté royal de 1998 sont mentionnées brièvement ici:
§  1999: 4-MTA
§  2002: 2-CB et PMA
§  2004: Amineptine, BZP, Flunitrazepam, TMA-2, TFMPP,  2C-I, 2C-T-2 and 2C-T-7
§  2006: Salvinorine, oCPP, mCPP and pCPP
§  2010: Mephedrone
§  2011: Une large palette de cannabinoides de synthèse
§  2013​: 2-methylamfétamine,  3-methylamfétamine, 4-methylamphétamine, fluoroamphétamine,  MDPV,  A-796,260, 4-MeO-PCP, 5-IT, AM-694,  AM-2233, WIN48,098 / Pravadoline, JWH-307, 5F-UR144 and 5-APB
§  2015Ocfentanil, 25x-NBOMe's et une palette de cannabinoides de synthèse​​

La législation sur les stupéfiants a été fondamentalement modifiée par la loi du 3 mai 2003. Cet amendement ajoute non seulement les "substances qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes" (appelés précurseurs) à la loi-cadre de 1921. Mais la loi ajoute aussi une politique pénale dans laquelle a) des mesures de prévention sont prises pour les non-utilisateurs et les utilisateurs non problématiques; b) une offre de soins et de réduction des risques est prévue pour les consommateurs problématiques et c) des mesures répressives sont prises contre les producteurs et les revendeurs. En outre, pour la première fois une distinction est faite en ce qui concerne les usagers de cannabis par rapport aux usagers des autres drogues illicites. La possession de cannabis reste illégale, mais le ministère public peut décider de ne pas poursuivre la possession de cannabis pour usage personnel s'il s'agit d'une personne adulte où il n'est pas question d'usage problématique et de nuisance publique.
Vu que les concepts d'usage problématique de drogues et de nuisance publique ne sont pas très précis, la directive du 1er février 2005 relative à la possession de cannabis pour usage personnel donne plus de clarté. Le ministère public n'est pas tenu de poursuivre si la possession d'une quantité de cannabis de plus de trois grammes ou d'une plante de cannabis n'est pas dépassée. En outre, il doit y avoir aucune preuve de vente, de commerce, de circonstances aggravantes ou de perturbation de l'ordre public. La perturbation de l'ordre public est en outre définie comme la possession de cannabis en a) un établissement pénitentiaire ou un établissement de protection de la jeunesse, b) un établissement d'enseignement ou similaire ou dans leur voisinage immédiat, et c) dans un lieu ou bâtiment public.
Dix ans après le grand changement du loi de 2003, une nouvelle loi a été rédigée et publiée, visant à améliorer l'efficacité et la flexibilité de la législation des drogues belge. Le législateur n'avait en effet pas prévu l'énorme afflux de nouvelles drogues sur le marché. La liste nominative des substances contrôlées était incapable de répondre de manière adéquate aux évolutions du marché de la drogue. Par conséquent, la loi du 7 février 2014​ prévoit une interdiction des substances possédant une structure chimique similaire comme les substances réglementées. Aussi la criminalisation des actes préparatoires à la production et le trafic de substances illicites est inclus. La destruction immédiate des matériaux et des substances qui sont saisis par la police ou les douanes est réglementée aussi dans cette nouvelle législation.
En ce qui concerne le contrôle de substances possédant une structure chimique similaire, le législateur donne une définition générique des substances réglementées qui remplace la liste nominative. Un arrêté royal​ définit les catégories des drogues génériques actuelles, basées sur la composition chimique, rendant illégale la plupart des variantes de cette structure de base. 
Voulez-vous savoir plus sur ...?​


 
The current Belgian legislation is based on international UN drug treaties, European guidelines and decisions and national laws and royal decrees.
On an international level, the United Nations drug treaties from 1961, 1971 and 1988 are the fundamentals of our drug legislation. All parties, including Belgium, are obliged to respect these treaties.
On the European level, several initiatives have been taken since 1990 to increase the battle against narcotics, using European treaties, guidelines and decisions.
On the national (Belgian) level, the legislation concerning illegal drugs is in line with both the UN- as the EU-treaties. This implicates that the Belgian legislation is an addendum to these treaties. The king can determine the conditions and control measures of the sale of some of these compounds in royal decrees.
 
United Nations Drug Treaties
The UN treaties are based on a prohibition model. This implies that all parties, including Belgium, are obliged to control cannabis and other (illegal) drugs, including judicial or administrative sanctions. The Single Convention on Narcotic Drugs (1961) controls the production, manufacture, in- and export, trade, possession and use of narcotic substances for medicinal or scientific purposes. All countries that have signed this treaty are obliged to prosecute infractions to this treaty. However, the possibility to impose treatment to people who are using illegal drugs instead of a judicial punishment is included.
The Single Convention on Narcotic Drugs was extended in 1971 with the Convention on Psychotropic Substances. This convention increases the reach of the 1961 treaty by including synthetic psychotropic substances (including LSD and amphetamines), as a response to the large amounts of drugs available to the public.
The Convention against illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic substances (1988) further expands the conventions of 1961 and 1971. This convention provides measures to prevent and prosecute illegal trade more efficiently. The emphasis is on improving international collaboration with regard to the different aspects of the illegal trade in narcotics and psychotropics. Within this convention special attention is given to extradition of  traffickers, controlled delivery methods,  and exchange of judicial information including anti-fraud measures.
 
EU Conventions
In the Treaty of Maastricht (1992) a reference was made to the drug problem, in light of public health. In 1997, the provisions concerning drugs from this treaty are further reinforced by the Treaty of Amsterdam. These treaties are in line with the UN philosophy and improve collaboration in the EU. Nevertheless, they provide more attention to the public health aspect and harm reduction measures linked to drug use.
 
National drug legislation
The current Belgian drug legislation dates back to the law of February 24, 1921, changed by the laws of July 9, 1975, the law of May 3, 2003, the law of July 20, 2006 and the law of February 7, 2014.
The law of 1921 concerning the trade in poisons, sedatives and narcotics, disinfectants and antiseptics is a general law governing general principles, responsibilities and procedures. This law was complemented with  the Royal Decree of December 31 , 1930. Additionally, the law of 1975 added all psychotropic substances to the law of 1921. The royal decree of January 22, 1998 criminalizes consequently the import, export, production, possession, sale or purchase of sedatives, narcotics and psychotropics without a license (including the growing of plants containing any of these substances). Both the Royal Decree of 1930 and 1998 contain a nominative list of substances that have to be controlled, these substances are the so-called illegal drugs. This means that every substance which is not on the list, is not controlled.
Therefore, both decrees were altered several times during previous years, adding new substances to the list every time they appeared on the changing drug market. The changes of the Royal Decree of 1998 are briefly mentioned here:

§ 1999: 4-MTA

§ 2002: 2-CB and PMMA

§ 2004: Amineptine, BZP, Flunitrazepam, TMA-2, TFMPP,  2C-I, 2C-T-2 and 2C-T-7

§ 2006: Salvinorine, oCPP, mCPP and pCPP

§ 2010: Mephedrone

§ 2011: Several synthetic cannabinoids

§ 2013: 2-methylamfetamine,  3-methylamfetamine, 4-methylamphetamine, fluoroamphetamine,  MDPV,  A-796,260,��4-MeO-PCP, 5-IT, AM-694,  AM-2233, WIN48,098 / Pravadoline, JWH-307, 5F-UR144 and 5-APB

§   2015: e.g. Ocfentanil, 25x-NBOMe's and several synthetic cannabinoids​

 
The drug legislation was changed fundamentally by the law of May 3, 2003. This change not only adds “substances that can be used for the illegal preparation of narcotics and psychotropics” (precursors), but also introduces a judicial strategy where a) preventive measures are taken for non-users and non-problematic users; b) treatment and harm reduction measures are provided for problematic drug users; c) repressive measures are taken with regard to producers and dealers. Also, for the first time a distinction is made between users of cannabis and users of other illegal drugs. Cannabis possession remains illegal, but it has the lowest priority for prosecution when in cases of an adult person for whom  problematic use and public nuisance is out of the question.
Considering the concepts problematic use and public nuisance are broad, a directive of February 1, 2005 clarifies the policy for the possession of cannabis. In general, possession of quantities less than 3 grams (or 1 cannabis plant) is not prosecuted. Also, no signs of dealing, selling or damage to society can be present. ‘Damage to society’ is defined as the possession of cannabis in a) a penitentiary setting, b) schools, or c) public buildings or places.
Ten years after the large legislation change of 2003, a new law was drafted and published, aiming to improve the efficiency and flexibility of the Belgian drug legislation. The large influx of NPS was not foreseen in the existing drug legislation. The nominative list of controlled substances was not adequate anymore to deal with ever changing chemical structures, so a new, generic approach was decided on. Hence, the law of February 7, 2014​ aims to control or ban substances with a similar chemical structure as the controlled substances. Also, the preparatory facts for drug production and trafficking (for example, a non-active lab) are included. The destruction of seized drug materials is regulated as well in this new legislation.
With regard to the control of psychotropic substances with a similar chemical structure, a generic definition is included in the legislation, which will replace the nominative list. A Royal Decree​ defines the existing generic drug categories, based on the chemical makeup. Consequently, the majority of the variations on this “base structure” will be controlled. 
Do you want to know more about ...?